Skötsel av natur

En rapport skriven på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Du hittar den här.

Skötsel av kulturpräglad natur

Medverkan i utbildningar om skötsel av kulturpräglad natur, för skötselansvariga vid länsstyrelsernas naturvård. Genomförs av Centrum för biologisk mångfald vid SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Åtgärdsprogram för hotade arter – martorn

Den rödlistade växten martorn är föremål för ett av Sveriges åtgärdsprogram för hotade arter. Förekomster på östra Gotlands stränder hotas av igenväxning med vresros. Medverkan i planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för att få bort vresrosen från de delar av stranden där martornet växer. Genomförs på uppdrag av naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Gotlands län. En kort rapport finns här.

Åtgärdsprogram för hotade arter – svensk ögontröst

Arbete med genomförande av åtgärdsprogrammet för den rödlistade kärlväxten svensk ögontröst, under hösten 2021. Se information från länsstyrelsen i Gotlands län.

Åtgärdsprogram för hotade arter – skyddsvärda träd

Arbete med genomförande av åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd, under hösten 2021. Se information från länsstyrelserna.

Bränning av gräs i äldre fodermarker

En rapport skriven på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Du hittar den här.

Naturvårdsanpassning av skogsbruksplan

Stöd till aktivt skogsbruk på fastighet i södra Södermanland, genom utvärdering av skogsbruksplan och förslag till naturvårdsanpassningar. Genomfördes hösten 2015.