Underlag för naturvården

Hall-Hangvar på Gotland

Underlag för nytt beslut och ny skötselplan för naturreservatet Hall-Hangvar på norra Gotland. Reservatet är 2 871 hektar. Genomfördes tillsammans med Tomas Ljung, under 2022.

Biologiskt kulturarv - utanför Söderköping

Underlag om biologiskt kulturarv, till projekt E22 förbifart Söderköping. Genomfört på uppdrag av Trafikverket under 2023.

Alvarmarker på Fårö och kring Visby

En detaljerad kartering av samtliga alvarmarker på Fårö. Genomfördes 2018 som en del av det nationella arbetet med grön infrastruktur. Läs mer i Länsstyrelsen i Gotlands län – rapport nr. 2018:19, del C. Under hösten 2020 stöd till konsultföretagen Calluna och Geografiska informationsbyrån i ett uppdrag åt region Gotland, att kartera alvarmarker i Visby med omnejd.

Ängsmark på Gotland

Kartläggning av ängsmark på Gotland 2018, som del av ArtDatabankens arbete med Sveriges EU-rapportering av status för arter och naturtyper. Omfattar all mark i slåtterhävd, men också andra träd- och buskbärande gamla ängsmarker där ängshävd skulle kunna återupptas. Det innebär att i stort sett alla ädellövträdsbärande marker på Gotland är med. Som komplettering till levererat dataset finns en kort rapport.

File hajdar & Hejnum hällar

Växtinventering och skoglig bedömning i fyra områden inom File Hajdar och Hejnum hällar på norra Gotland. Genomfördes på uppdrag av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, sommaren 2016. Som komplettering till levererat dataset finns en kort rapport.

Inventering av svampar i svenska rikfjäll

I augusti 2016 genomfördes en inventering i Padjelanta nationalpark, i regi av Sveriges mykologiska förening. Rapporten hittar du här.

I augusti 2018 genomfördes en inventering i trakten av Vuoggatjålme. Rapport finns här.

I augusti 2019 genomfördes ytterligare en inventering, i trakten av Klimpfjäll. Se rapport.