Strategiarbete för natur- och kulturvården

Riksantikvarieämbetet

Från och med hösten 2020 medverkan i arbete med att forma och genomföra en treårig satsning på kulturlandskap. Läs mer om landskap på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm

Under 2014 och 2015 stöd till ledningsgruppens strategiarbete med omvärldsanalys, målstruktur m.m. Hösten 2014 arbete med strategier och mål för myndighetens interna verksamhetsstöd. Under 2015 även processledning av ledningsgruppens arbete med att ta fram övergripande mål till 2018, inkl. delmål till 2016/17.

www.nrm.se

Göteborgs stad

Medverkan i ett uppdrag som Ekologigruppen i Stockholm vintern 2014-2015 utförde åt Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Utveckling av principer, kriterier och metodik för regionala ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.

Läs slutrapporten till Göteborg här.

Mer information om begreppet ansvarsarter finns i ArtDatabankens rapport Naturvårdsarter från 2013.